Ex4Me

جهانی در یک استان

کهگیلویه و بویر احمد  را میتوان جهانی دانست در یک منطقه 

 

بنگرید و بگردید. 

 

 

قله قلم 

  

 

منطقه حفاظت شده دنا