Ex4Me

آریوبرزن
بلی آنانکه از این پیش بودند

چنین بستند راه ترک و تازی

از آن این داستان گویم که امروز

بدانی قدر و بر هیچش نبازی


زبهر هر وجب خاکی از این ملک

چه بسیار است آن سرها که رفته

زمستی بر سر هر قطعه زین خاک

خدا داند چه افسر ها که رفته