Ex4Me

گاهنامه ایران باستان

ایرانیان سال خورشیدی نگاه می‌داشتند (یعنی بر اساس ارتباط خورشید با زمین). و سال را به دوازده ماه و هر ماه به سی روز بخش می‌کردند. به این ترتیب سال 360 روز  و شروع سال بعد هر سال پنج روز و پنج ساعت و 48 دقیقه و 46 ثانیه زودتر انجام می‌شد. هخامنشیان رفع این مشکل را دنبال............................ 

 

ادامه مطلب