Ex4Me

بازیهای بومی و محلی استان کهگیلویه و بویر احمد

بازیهای بومی و محلی استان کهگیلویه و بویر احمد

بازیهای بومی و محلی میراثی از گذشتگان هستند که در فرهنگ لغات فارسی بازی به سرگرمی ، تفریح، لعب ،کار ، ورزش و فریب معنی شده است 

 در استان  کهگیلویه و بویر احمد بیش از 20 بازی شناخته شده فردی و جمعی وجود دارد. این بازیها بجز تعداد اندکی به جنس خاصی منحصر نیست. دختران بزرگسالان و زنان نیز در این بازیها شرکت و از این راه اوقات فراغت خود را پر می کردند.  


می توان مهمترین ورزش‌های محلی رایج این استان را بازی الختر، بازی چوگو،بازی گرنا،بازی اسوم رأس،کل یا کل کل برد،گوشتیل یا کشتی و دستمال بازی دانست 

بازی الختر :

ین بازی در فصل بهار بصورت گروهی است . دو گروه برابر از نظر تعداد با یک دست انگشت شصت پا را می گیرند و با دست دیگر در حالت ایستاده افراد تیم مقابل را هل می دهند . فردی که دستش از پایش جدا شود و یا به زمین بیفتد بازنده است .

بازی خناثیک یا خنا ثین :

این بازی همان قایم موشک بازی است . بازی به صورت دو گروه مساوی انجام می شود . برنده بازی تیمی که افراد تیم مقابل را که مخفی شده اند در زمان کمتری پیدا کند .

بازی چوگو : این بازی همان چوگان بازی قدیم است و ابزار آن چوب و گوی به معنی توپ است . بازی به صورت گروهی و در دو گروه مساوی انجام می شود .

بازی گرنا : این بازی به نام شال کو یا گرنا دوال هم معروف است . بازی به صورت دو گروه از مردان تقریباً هم قد و قواره صورت می گیرد . وسیله طناب است و یک تیم در میدان از طنابهای خود محافظت می کنند. تیم مقابل سعی دارد طنابهای تیم داخل میدان را بازور ویا زیرکی بر باید . افراد درون میدان با پای خود به پای افراد بیرون از دایره می زنند . برنده بازی تیمی است که فرد بیرون از میدان یا دایره را بزند . در غیر این صورت تیم بیرون دایره با طنابهایی که ربوده اند افراد درون دایره را تا ناحیه زیر زانو می زنند

بازی اسوم رأس : این بازی مانند قایم موشک است با این تفاوت که افراد جوینده چنانچه فردی از تیم مخفی شونده را پیدا کنند ، یکی از آنان بر دوش شخصی مخفی شده تا محل جایگاه داوری سوار می شود . در غیر اینصور تیم مخفی شونده که موفق شده خود را به جایگاه داوری برساند و از سوی تیم مخالف پیدا شده اند بر تیم جوینده سوارمی شوند و به سوی خانه ای راه می افتند . از صاحبخانه می پرسند که سوار سواره ؟ یا پیاده سواره ؟ صاحبخانه احتمال دارد بگوید سوار سواره . در این صورت مجدداً تا محل داوری سوار بر تیم مخالف بر می گردند

بازی بند پا : این بازی در بهار انجام می شود . ابتدا گودالی حفر می کنند یکنفر با طناب پای خود را می بندد و در گودال می نشیند . شخصی هم با طنابی که در دست دارد از نزدیک شدن سایر افراد نجات دهنده فرد نشسته جلوگیری می کند . افراد برای نجات شخص درون گودال سعی می کنند بند پای وی را بر یابند . چنانچه طناب نگهبان به یکی از آنان برخورد کرد آن شخص به جای فردی که در گودال مانده می نشیند .

چو بازی یا ترکه بازی : این بازی نوعی رقص مردانه است و در مراسم عروسی و ختنه سورون و جشنها برگزار می شود . بازی کن همراه با آهنگ ساز و نقاره حرکت پاهای خود را تنظیم می کند . شخصی که ترکه را در دست گرفته سعی می کند آن را به پای حریف خود بزند حریف نیز با چوب بلند و کلفتری که دارد سعی می کند مانع برخورد ترکه به پای خود شود . برنده کسی است که چوب را به پای حریف بزند با آنکه مانع از کتک خوردن خود شود .

دستمال بازی : این بازی ویژه زنان است . معمولاً در مراسم جشن و سرور برگزار می شود . در این بازی زنان با لباسهای رنگارنگ و دستمالهای رنگارنگ شرکت می کنند . در این بازی همچون چوب بازی زنان می بایست باریتم و آهنگ ساز ونقاره دستمالهای خود را را حرکت دهند . رقص کنان می بایست با ریتم های مختلف خود را همساز کنند . آنکه بتواند با رتیم و آهنگ دست و پای خود را هم ساز کند و بهتر برقصد ، برنده بازی است .

کل یا کل کل برد : ابزار این بازی سنگ است . معمولاً دو گروه رقیب هر کدام تعداد هفت تخته سنگ را انتخاب و شش تخته سنگ را در یک ردیف و یکی را در جلو آنها با فاصله 20 متر از مقابل حریف قرار می دهند . رقبا سعی می کنند که سنگهای حریف را با سنگهای کوچک و سنگپرانی بزنند . برنده آن است که تعداد بیشتری از سنگها را بزند .

گوشتیل یا کشتی : در این مسابقه ورزشی مهم که معمولاً در حضور جمع کثیری از افراد محل برگزار می شود دو نفر به شیوه سنتی کشتی می گیرند . هر کدام از آنان یکدست خود را زیر دستان دیگری عبور می دهند و دست دیگر خود را بر بالای دست دیگری قرار می دهند . آنگاه با فشار وزور بی امان سعی می کنند که کمر همدیگر را به زمین آشنا کنند . اگر چنانچه یکی از کشتی گیران دستهایش باز شود و یا پای حریف را بگیرد بازی مجدداً شروع می شود . گرفتن لباس سر و صورت و پا ممنوع است .